Privacy

1. Toelichting

Sanco Foundation VZW hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we heldere informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen. Sanco Foundation VZW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in elk geval:

  • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt (zie 3. Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens ?) ;
  • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Sanco Foundation VZW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens :

Sanco Foundation VZW
Heidebergstraat 14
3120 Tremelo
[email protected]

2. Aan wie is deze privacyverklaring gericht?
Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers.

3. Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens ?
Jouw persoonsgegevens worden verwerkt voor volgende doeleinden en rechtsgronden :

Het bekomen van subsidiëring door de overheid. Wij geven jouw lidmaatschap door met als rechtsgrond het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om cliënten te kunnen bijstaan in het kader van onze erkenning als bijstandsorganisatie.

Het kunnen deelnemen aan de activiteiten van Sanco Foundation VZW met als rechtsgronden de uitvoering van een overeenkomst ; het gerechtvaardigd belang ; jouw toestemming. Sanco Foundation VZW is een non-profit organisatie : wij doen aan sensibilisering, we spelen in op de actualiteit, we zetten experimentele samenwerkingen op om zoveel mogelijk personen te kunnen bereiken, we rekruteren personen met een hart voor dieren, inspireren vrijwilligers en doen aan fondsenwerving.

Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen via post, via e-mail en via sociale media met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang.

Het kunnen afleveren/opladen van fiscale attesten nav ontvangen giften met als rechtsgrond voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heb je steeds het recht om de gegeven toestemming terug te trekken.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jouw vragen:

Identificatie- en contactinformatie : naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon of gsm-nummer,…
Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, interesses
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren of donatieformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …).
Sanco Foundation VZW kan ook gegevens via Facebook verzamelen en verwerken.

4. Al dan niet verstrekken van gegevens door jezelf
De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om lid te kunnen worden of te kunnen deelnemen aan activiteiten van Sanco Foundation VZW.

5. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden – verwerkers
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (externe dienstverlener) voor zuiver administratieve verwerking :

Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider)
Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting, ..);
Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, servers, …);
Het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers
Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven, uitnodigingen en op de hoogte brengen van evenementen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners (verwerkers) waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

6. Verstrekking aan derden – ontvangers
Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen :

  • Klubs (Ledenbeheer software)

Met deze partijen maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen en dat jouw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen.
Wij geven jouw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden als je ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte.

7. Bewaartermijn
Sanco Foundation VZW bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

8. Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.

Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Alle personen die namens Sanco Foundation VZW van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
Wij gebruiken een virusscanner en updaten deze systematisch en tijdig, en installeerden een ‘firewall’.
Wij maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

9. Jouw rechten over jouw gegevens
Je hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben.

Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer jouw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Je hebt het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of jouw verzoek gerechtvaardigd is. Een gegevenswissing kan de schrapping als lid teweegbrengen.

Je hebt het recht op beperking van gegevensverwerking : indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen.

Tevens kan je bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Zo heb je het recht je te verzetten tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails)
Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.
Als je niet wil dat wij jouw gegevens verwerken, volstaat het ons dat mee te delen via [email protected]. Via dat adres kan je ook altijd vragen welke gegevens wij over jou verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je te identificeren. Om jouw identiteit te controleren vragen wij je om een kopie van de voorzijde van jouw identiteitskaart toe te voegen aan jouw aanvraag. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Er worden geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

10. Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens of over de uitoefening van jouw rechten dan vragen wij jou hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming :

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
[email protected]

11. Wijzigingen aan onze privacyverklaring
Sanco Foundation VZW kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. De laatste wijziging gebeurde op 04-10-2022.

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.