Voorwaarden online donatie, webshop & lidmaatschap

Deze website is eigendom van Sanco Foundation VZW 

Adres en maatschappelijke zetel 

Sanco Foundation VZW (“Sanco” in het kort)

Heidebergstraat 14

3120 Tremelo

Ondernemingsnummer: BE 0792.367.066

E-mail: [email protected]

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Online donatie & lidmaatschappen

De organisatie steunen kan via een online donatie en een lidmaatschap lees aandachtig onze algemene voorwaarden voor de online betaling en via de webshop waarbij er virtuele aankopen kunnen gedaan worden die als donatie in gelden aanzien wordt alsook het aangaan van een lidmaatschap.

 
Artikel 1: Definities

1.1 Online gift pagina: middel om een Online Donatie te ontvangen;

1.2 Actievoerder: natuurlijke- of rechtspersoon die ten behoeve van de Ontvangende Partij donaties ontvangt door gebruikmaking van Techniek voor Communicatie op Afstand van de Ontvangende Partij;

1.2 Afkoelingsperiode: een periode waarbinnen de Gevende Partij van de Overeenkomst kan afzien;

1.3 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden “online donatie & lidmaatschappen” van Sanco Foundation VZW zijn onderdeel van de Overeenkomst;

1.4 Dienst(en): diensten die onder meer bestaan uit: Donatieformulieren, Online gift pagina en Webshop;

1.5 Webshop: middel om Online Donatie te doen aan de Ontvangende partij doormiddel van de aankoop van virtuele goederen.

1.6 Donatieformulier: middel om een Online Donatie te doen aan de Ontvangende Partij ten behoeve van Ontvangende Partij;

1.7 Gevende Partij: de natuurlijke- of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met de Ontvangende partij;

1.8 Online Betalen: Elke online betaling die aangegaan wordt door de Gevende Partij voor de Diensten en of aankoop van de Webshop of Lidmaatschap.

1.9 Missie: doel van de VZW volgens het voorwerp in de statuten.

1.10 Online Donatie: Elk bedrag dat ontvangen wordt via Online betalen of bankoverschrijving.

1.11 Lidmaatschap: Aangaan van een lidmaatschap bij de VZW, dit is onder echter onder voorbehoud van aanvaarding door het bestuur.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Online Donatie, Lidmaatschap en op Online Betalen aan de Ontvangende partij;

2.2 Voordat de Overeenkomst gesloten kan worden dient de Gevende Partij akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden;

2.3 De Ontvangende Partij behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

 
Artikel 3: Rechten Ontvangende Partij

3.1 Online donaties komen volledig ten goede aan de Ontvangende Partij;

Artikel 4: Rechten Gevende Partij

4.1 De Gevende Partij kan op basis van de Online Donatie en Online Betalen gedurende en na de Afkoelingsperiode geen specifiek doel benoemen voor of rechten ontlenen aan de besteding van de Online Donatie en Online Betalen anders dan een besteding die voortvloeit uit de Missie;

4.2 Gevende Partij ontvangt bij het Online Betalen een bewijs na ontvangst van het Online Betalen binnen maximaal 30 werkdagen, indien een fiscaal attest van toepassing is, kan dit vanaf een bedrag van 40 euro.

4.3 De Gevende Partij heeft een Afkoelingsperiode voor Online Donaties of Online Betalen via een Donatieformulier, Online gift pagina of de Webshop van 8 werkdagen. Hiertoe kan de Overeenkomst enkel via e-mail ontbonden via [email protected]

Artikel 5: Plichten Ontvangende Partij

5.1 Ontvangende Partij stelt zich verplicht de inkomsten voortvloeiend uit een Online Donatie te besteden conform de Missie;

5.2 De Ontvangende Partij neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie op afstand, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige webomgeving;

5.3 De Ontvangende Partij houdt zich aan het privacy statement zoals dit vermeld staat op: https://sanco-foundation.org/privacy

Artikel 6: Plichten Gevende Partij

6.1 Om een Overeenkomst te sluiten met Ontvangende Partij moet de Gevende Partij minstens 18 jaar oud zijn. Door het aangaan van een Overeenkomst verklaart de Gevende Partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet;

6.2 De Gevende Partij die onder de 18 jaar oud is kan enkel een Online gift, Lidmaatschap en Online Betalen in het bijzijn en met goedkeuring van een ouder of voogd;

6.3 Gevende Partij doet alleen online donaties met middelen waarvan hij houder is en waarover hij de zeggenschap heeft;

6.4 Gevende Partij geeft geen valse naam of identiteit in op de Diensten;

6.6 Op voorwaarde dat Sanco Foundation hiervan wordt geïnformeerd doet zij aangifte bij de politie indien de Gevende Partij onder valse naam of identiteit dan wel met middelen waarover hij/zij niet mag beschikken en waarover hij/zij geen zeggenschap heeft, Donaties verricht.

6.7 Gevende Partij neemt kennis van de disclaimer van Ontvangende Partij

6.8 De Gevende Partij ziet erop toe dat een eventuele partner vooraf zijn/haar toestemming heeft verleend voor de donatie, indien deze te beschouwen is als ongebruikelijk en/of bovenmatig.

Artikel 7: Klachten & retourneren:

7.1 Bent u ontevreden over de dienstverlening van Sanco Foundation VZW? Wij behandelen uw klachten en suggesties binnen tien werkdagen. Dit kan via [email protected]

7.2 Retourneren kan binnen de veertien dagen volledig kosteloos, we storten je Online donatie of Lidmaatschap terug. Mits dit te melden binnen de veertien (14) dagen via [email protected].

7.3 Geweigerde Lidmaatschap worden automatisch kosteloos terugbetaald. 

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken 

8.1. Belgisch recht is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden. 

8.2. De hoven en rechtbanken te Leuven zijn exclusief bevoegd voor enig geschil met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden